Regulamin

1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb sprzedaży na odległość Towarów przez sklep internetowy, działający pod nazwą www.kwiaciarniaQueensland.pl 


prowadzony przez Katarzynę Świerczyńską prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Queensland Katarzyna Świerczyńska

NIP 727-264-19-69

Regon 100145623  

Łódź ul. Łukowa 14/10

 

93-410  Łódź 

 

adres poczty elektronicznej: queenslandflowers@gmail.com


 

numer telefonu kontaktowego: 537-506-990

 

2.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie oraz przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

3.     Przepisy Regulaminu są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego ochrony konsumentów, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

 

4.     Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 

 

5.     Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

 

6.     Strona Internetowa działa w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczenie usługi przez Sprzedawcę odbywa się na podstawie Umowy zawieranej między Sprzedawcą a Klientem po uprzednim złożeniu zamówienia, akceptacji Regulaminu, z chwilą uzyskania informacji zwrotnej o przyjęciu zamówienia. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

7.     W celu korzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie minimalnych wymagań technicznych w systemie teleinformatycznym, w tym zawarcia Umowy, tj.: 

 

- komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu np. telefon, tablet,

 

- aktywne konto e-mail oraz adres e-mail,

 

- aktualna przeglądarka internetowa,

 

- włączona obsługa plików cookies.

 

8.     Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępu bądź ograniczony dostęp do Strony Internetowej na skutek zaistnienia co najmniej jednej z powyższych przyczyn.

 

9.     Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej używane są pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Klienta. 

 

10.  Umowa każdorazowo zawierana jest w języku polskim, wykonywana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega polskiemu prawu.

 

11.  Sklep Internetowy działa w pełnej zgodzie z powszechnie obowiązującymi prawami konsumenta. Jednocześnie informuje, że Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta, a postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 

12.  Sklep internetowy „www.kwiaciarniaqueenslan.com oraz treści w nim prezentowane są chronione prawami autorskimi.

 

13.  Sprzedawcy przysługują majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej, wszelkiego rodzaju licencje oraz inne prawa podlegające w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa ochronie prawnej.

 

14.  Niedopuszczalne jest kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów, zdjęć i innych treści znajdujących się w Sklepie Internetowym, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

 

 

 

§ 2

 

SŁOWNIK POJĘĆ

 

 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostały użyte wskazane poniżej zwroty należy je rozumieć w następujący sposób: 

 

- Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

 


 

- Klient – osoba dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym, a dokładnie: osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną . Wskazane powyżej podmioty aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych bądź prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy. Co do zasady jednak Umowy zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

 

- Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej – zawierająca umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego - niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową – tj. konsument zgodnie z definicją zawartą w art. 22kc;

 

- Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera Umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, tj. przedsiębiorca zgodnie z definicją zawartą w art. 431 kc.

 

- Produkt – towar lub usługa oferowana w sprzedaży w Sklepie Internetowym, a następnie będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą;

 

- Cena – kwota należności za Produkt zakupiony na podstawie Umowy, zawartej za pośrednictwem Strony Internetowej, wyrażona w walucie polskiej brutto (uwzględniająca podatek VAT).  Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że Sprzedający wyraźnie postanowi inaczej bądź będzie wynikało to z warunków Promocji;

 

- Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie zawiera co najmniej: datę złożenia zamówienia, zakupione Produkty z określeniem ich ilości oraz kolorystyki, dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy, formę płatności, informacje dotyczące dostawy; 

 

- Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny wraz z kosztami dodatkowymi, w tym np. kosztami wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin oraz przepisy KC. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

- Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie;

 

- Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

- Promocja – oferta zaproponowana przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostępna na szczególnych warunkach, w określonym czasie, jak np. okresowe obniżenie Ceny bądź kosztów wysyłki;

 

- Słodki podarunek - wyrób czekoladowy/czekoladopodobny ogólnie dostępny w sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiany wyłącznie jako dodatek do przesyłki kwiatowej;

 

- Konto – podkategoria Sklepu Internetowego przeznaczona wyłącznie dla zarejestrowanego Klienta, dostępna po zalogowaniu przy użyciu Loginu i Hasła, obejmująca zbiór informacji dot. m.in. Klienta, złożonych przez niego zamówień, płatności, statusu zamówienia, a także umożliwiająca Klientowi pełnowartościowe korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym m.in. składanie zamówień;

 

- Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na stworzeniu Konta Klienta w Serwisie;

 

- Logowanie – czynność polegająca na uzyskaniu przez Klienta dostępu do Konta Klienta przy użyciu posiadanego Loginu i Hasła utworzonego podczas Rejestracji; 

 

- Login – wybrane słowo podane podczas Rejestracji, za pomocą którego Klient dokonuje Logowania na indywidualne Konto Klienta;

 

- Hasło – ciąg znaków ustalany indywidualnie przez Klienta podczas Rejestracji, wymagany dla zalogowania się na Konto; 

 

- Koszyk – podkategoria Sklepu Internetowego, która zawiera zgromadzone przez Klienta Produkty do zakupu, po zaakceptowaniu Produktów oraz ich ilości, umożliwia dokonanie Zamówienia, wybór formy płatności oraz informacji odnośnie dostawy; 

 

- Reklamacja – oświadczenie wyrażone na piśmie, zgłoszone przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie w przypadku ujawnienia wady fizycznej lub prawnej Produktu bądź ujawnienia nieprawidłowości w funkcjonowania Sklepu Internetowego;

 

- KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);

 

- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

 

- Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

 

- RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

§ 3

 

ZAKRES ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 

 

 

1.     W oparciu o prowadzony Sklep Internetowy Sprzedawca umożliwia Klientowi korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:

 

- Założenie Konta w Sklepie Internetowym, Logowanie do Konta i stały dostęp do Konta Klienta, 

 

- zarządzanie swoimi danymi osobowymi,

 

- przeglądanie treści publikowanych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego oraz uzyskiwanie informacji o Produktach oferowanych w Sklepie,

 

- dokonywanie Zamówień Produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz zawieranie Umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

2.     W ramach świadczonych usług zastrzega się możliwość zmiany sposobu realizacji zamówienia pod względem warunków technicznych.

 

3.     Istnieje możliwość wystąpienia przerwy technicznej i prac konserwacyjnych. Na stronie Sklepu Internetowego zamieszczona zostanie stosowna informacja o planowanych przerwach w pracy.

 

4.     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

- podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, a także aktualizowania danych w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy,

 

- korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy oraz niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego,

 

- korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,

 

- terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych kosztów w pełnej wysokości,

 

- terminowego odbioru Produktów będących przedmiotem Umowy w przypadku odbioru osobistego,

 

- niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek informacji oraz innych treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste,

 

- niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, dotyczących innych Klientów lub informacji niedozwolonych.

 

 

 

§ 4

 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 

 

 

1.     Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy mailowo bądź za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 

2.     Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym. Usługa założenia i posiadania Konta w Sklepie Internetowym jest świadczone nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta. 

 

3.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

4.     Składanie zamówienia:

 

a.      Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

b.     Klient składa Zamówienie w następujący sposób:

 

- dodaje wybrany/e Produkt/y z oferty Sprzedawcy do Koszyka,

 

 - określa szczegółowe parametry Produktu/ów np. ilość, kolor, długość, wielkość, rodzaj, a w przypadku opcji z bilecikiem wskazuje tekst jaki ma się znaleźć na bileciku,

 

- następnie po upewnieniu się, czy rodzaj i liczba Produktów jest prawidłowa Klient przechodzi do wskazania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy, takich jak między innymi imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących miejsca i sposobu dostawy Produktu/ów, sposobu płatności,

 

- po wskazaniu wymaganych do zawarcia Umowy danych wybiera sposób dostawy oraz zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów jak np. kosztów dostawy, (w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności),

 

- akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

 

c.      Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia jest ono przesyłane Sprzedawcy.

 

5.    Potwierdzenie zawarcia umowy:

 

a.      Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia dokonuje jego weryfikacji, a następnie po dokonaniu weryfikacji oraz sprawdzeniu dostępności Produktów objętych Zamówieniem, wysyła do Klienta wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i jednocześnie: 

 

- potwierdzeniem akceptacji Zamówienia,

 

- a w przypadku braku dostępności Produktów objętych Zamówieniem informacją o braku możliwości przyjęcia ofert na Produkty objęte Zamówieniem.

 

6.     Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia z akceptacją Zamówienia.

 

7.     Wartość Zamówienia obejmuje sumę Cen poszczególnych Produktów, kosztów przesyłki oraz inne koszty innych Usług wybranych przez Klienta np. w postaci bileciku bądź słodkiego podarunku. 

 

8.     Promocje przewidziane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego ustalane są na odrębnych warunkach, nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

 

 

§ 5

 

PRODUKTY

 

 

 

1.     Sprzedawca oferuje w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produkty w postaci przesyłki kwiatowej obejmującej kwiaty cięte, bukiety, pakowane w paczki, do których może być dołączony słodki podarunek czy też bilecik z tekstem ustalonym przez Klienta - wiadomością dla obdarowanego.

 

2.     Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym. 

 

3.     Sprzedawca zastrzega, że w przypadku kwiatów mogące wystąpić różnice w strukturze i kolorach uwarunkowane są przede wszystkim  naturalną zmiennością kolorystyki kwiatów.

 

4.     Sprzedawca zastrzega, że z uwagi na naturalność barwy oraz kształtu kwiatów, zamówione Produkty mogą odbiegać odcieniami (różnice w tonacji kolorystycznej) zarówno między sobą jak i od ekspozycji w Sklepie Internetowym (prezentowanych wzorników czy też zdjęć na stronie). Istnieje możliwość występowania odmiennych przerostów i układu użylnienia między kwiatami oraz w stosunku do produktów w Sklepie Internetowym. 

 

5.     Różnice w wyglądzie Produktów – kolorystyczne - mogą wynikać również z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu Internetowego, np. zaciemnienia bądź rozjaśnienia ekranu, jakości obrazu.

 

6.     Wszelkie zdjęcia Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym mają charakter czysto informacyjny i nie są w żaden sposób wiążące. 

 

7.     Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych lub prawnych, chyba że co innego wynika z opisu Produktu.

 

8.     Produkty udostępnione w Sklepie Internetowym posiadają indywidualny opis ze wskazaniem cech Produktu, ceny, okresu dostępności, ewentualnych kosztów dodatkowych.

 

9.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów oraz do wprowadzania, ustalania warunków oraz wycofywania promocji. 

 

10.  Ogłoszenia, opisy, wskazane ceny i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

11.  Produkty zakupione w Sklepie Internetowym powinny być używane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz zaleceniami Sprzedawcy.

 

 

 

§ 6

 

PŁATNOŚCI

 

 

 

1.     Sprzedawca w ramach sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego przewiduje następujące metody płatności:

 

- przelew bankowy,

 

- płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Payu

 

- e-przelew,

 

- karta,

 

- BLIK,

 

2.     Sprzedawca realizuje Zamówienie po jego opłaceniu.

 

3.     Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

4.     Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon.

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

 

CZAS REALIZACJI I DOSTAWA PRODUKTÓW

 

 

 

1.     W przypadku złożenia i opłacenia zamówienia do godz. 16:00 jest ono realizowane i wysyłane w tym samym dniu.

 

2.     W przypadku złożenia i opłacenia zamówienia po godz. 16:00 jest ono wysyłane w kolejnym dniu roboczym (od poniedziałku do niedzieli).

 

3.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 

4.     Dostawa produktów realizowana jest na wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej z którą w danej chwili współpracuje Sprzedawca. Należy mieć na uwadze, że firmy kurierskie posiadają własne przepisy oraz zasady w zakresie realizacji dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji. Szczegółowe zasady dostawy są zawarte w ogólnych warunkach świadczenia usług stosowanych przez daną firmę kurierską.

 

5.     Odbiór osobisty Produktów jest możliwy w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim umówieniu telefonicznie bądź mailowo.

 

6.     Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostaw Produktów, w szczególności z uwagi na niekorzystne warunki, brak dostępności itp.

 

 

 

§ 8

 

PRZEDSIĘBIORCY

 

 

 

1.     W przypadku chęci zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Klienta niebędącego Konsumentem wymagany jest uprzedni kontakt mailowy przed złożeniem Zamówienia.

 

2.     Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta (niebędącego Konsumentem) przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. 

 

3.     Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt w przypadku zakupów przez Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona w oparciu o art. 558 § 1 k.c.

 

4.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 

§ 9

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 

1.     Klient ma prawo do odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z zastrzeżeniem § 9 ptk. 2 i 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na własny koszt, w terminie czternastu dni. Uprawnienie to dotyczy również osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2.    Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny najpóźniej do momentu wysłania zamówienia gdy zamówienie dotyczy kwiatów bądź słodkiego podarunku.

 

3.     Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z art. 38 ustawy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku zakupu towaru który szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. rośliny, pożywienie.

 

4.     Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie Sprzedawcy informacji o odstąpieniu od umowy przed otrzymaniem informacji o wysyłce zamówienia. Termin prawa do odstąpienia od umowy wygasa z momentem wysłania zamówienia.

 

5.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

6.     Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci dokonane przez niego płatności składających się na łączną wartość zamówienia.

 

 

 

§ 10

 

USZKODZENIA PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU

 

 

 

1.     Zaleca się Klientowi zbadać przesyłkę przy odbiorze od Dostawcy.

 

2.     W przypadku gdyby po otrzymaniu przesyłki okazało się, że Produkt/y posiadają wadę – uszkodzenia, ubytki, złamania – należy niezwłocznie sporządzić z kurierem protokół szkody oraz zgłosić reklamację firmie kurierskiej dokonującej doręczenia, a następnie prosimy o poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałym zdarzeniu. 

 

 

 

§ 11 

 

REKLAMACJE

 

Reklamacje dotyczące Produktów:

 

1.     Sprzedawca podejmuje wszelkie czynności i dokłada należytych starań aby Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego były najwyższej jakości. 

 

2.     Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.

 

3.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem na zasadzie rękojmi jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, tj. zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 

4.     Zgodnie z art. 5561 kc Produkt posiada wadę fizyczną jeżeli:

 

- nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 

 nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 

- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu Umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;

 

- został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 

5.     Natomiast zgodnie z art. 556kc Produkt posiada wadę jeśli:

 

- stanowi własność osoby trzeciej;

 

- jest obciążony prawem osoby trzeciej;

 

- ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

6.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Konsumentowi lub powstały z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania Konsumentowi.

 

7.     Reklamacje dotyczące świeżych Produktów kwiatowych oraz zgodności Produktów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 2 dni od daty doręczenia.

 

8.     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: zdjęcie reklamowanego Produktu, opis wad, żądanie Klienta, potwierdzenie zakupu (jako dowód zakupu Konsument może wskazać numer Zamówienia). Zalecane jest dostarczenie samego Produktu do siedziby sprzedającego. 

 

9.     Reklamacje można składać:

 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: queenslandflowers@gmail.com

 

– pisemnie 

Queensland

Katarzyna Świerczyńska 

ul. Łukowa 14/10

94-410 Łódź 

 

10.  Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej Reklamacji w maksymalnie terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 

11.  Sprzedawca nie odpowiada za wady w przypadku gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy o wadzie wiedział.

 


Reklamacje w przedmiocie świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

1.      W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Powyższe przyczyni się do zapewnienia poprawnego działania Sklepu.

 

2.      Reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać:

 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: queenslandflowers@gmail.com

 

3.      Reklamacja powinna zawierać datę wystąpienia nieprawidłowości oraz opis zaistniałej nieprawidłowości.

 

4.      Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej Reklamacji w maksymalnie terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 

 

 

§ 12

 

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 

 

1.     Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

 

2.     Możliwość skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy niniejszego paragrafu mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią zobowiązania żadnej ze stron do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 

3.     W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą skorzystać internetowej platformy rozwiązywania drogą elektroniczną sporów między konsumentami oraz przedsiębiorcami ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

4.     W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą również:

 

- skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego, składając do tego organu wniosek (więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.spsk.wiih.org.pl/)

 

- skierować sprawę do mediacji w wojewódzkich Inspektoratach Informacji Handlowej

 

- uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod  801 440 220

 

- skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, działających w   każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu.

 

 

 

§ 13

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

1.     Rejestrując się w Sklepie Internetowym lub składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Podanie danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może warunkować założenie Konta, korzystanie z niektórych usług, zawarcie Umowy.

 

2.     Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych klientów pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

3.     Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

4.     Sprzedawca stosuje wymagane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

5.     Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów, w tym ich uprawnienia oraz obowiązki Administratora, są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”, dostępnej pod adresem www.kwiaciarniaQueensland.com

 

 

 

§ 14 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1.     Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.

 

2.     W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.

 

3.     Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

5.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. 

 

6.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla Zamówień i umów sprzedaży Produktów dokonanych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. Treść Regulaminu jest powszechnie dostępna pod adresem www.kwiaciarniaQueensland.pl